:: 
Nyitólap » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tájékoztatója

 I. Jelen adatkezelési tájékoztató célja:

 1. Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú,  a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

2. A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) honlapján közzétett tájékoztató a GDPR 13. cikk (4) bekezdése, illetve 14. cikk (5) bekezdés a) pontja szerint az érintett tájékoztatását szolgálja. Továbbá a Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 13/2013. számú Jegyzői utasítás kiegészítéseként szolgál.


A GDPR általános rendelkezései:

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek a rendelet alapján:

a) a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság,
b) a célhoz kötöttség,
c) az adattakarékosság,
d) a pontosság,
e) a korlátozott tárolhatóság,
f) az integritás és a bizalmas jelleg,
g) az elszámoltathatóság.


II. 
Az adatkezelő adatai:

Név: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Hivatali Kapu: KTPMH, KRID: 340917161
Honlap: www.kistarcsa.hu
Telefon: +36 28 470-711 

III. Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Löfflinger Attila (Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.)
Cím: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34.
E-mail: lofflinger.attila@kozinformatika.hu
Telefon: +36 1 610-9383/104
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez. 

IV.          A személyes adatkezelés célja, jogalapja és alapelvei:

A Hivatal a személyes adatok kezelését
1. jogi kötelezettségei továbbá közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásával összefüggésben a szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreinek,
2. a szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatainak (funkcionális működéssel kapcsolatos feladatok) céljából a GDPR 6. cikkében meghatározott egyéb jogalapokkal (pl. hozzájárulással vagy szerződés teljesítésével) összefüggő tevékenységek

ellátása során végzi.

1. Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad felvenni, amelyek az ügy szempontjából elengedhetetlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése, vagy jogszabályban meghatározott cél érdekében szabad felhasználni, más eljárásokkal illetve adatokkal nem kapcsolhatók össze.

2. Az Infotv. alapján az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

3. Az ügyirat részét nem képező, de az eljárás során rögzítésre került személyes és különleges adatokat további felhasználásuk megakadályozása érdekében azonosításra alkalmatlanná kell tenni.

4. A hibás vagy egyéb okból feleslegessé vált adatokat tartalmazó példányokat azonosításra és további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni.

5. Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ezáltal mások jogai ne sérülhessenek, ennek megfelelően a más személyre vonatkozó személyes adatokat illetve a védett adatokat ki kell takarni vagy egyéb módon felismerhetetlenné kell tenni (anonimizálás). Ugyanígy szükséges eljárni a másolat, kivonat készítésekor is.

6. A különleges kategóriába tartozó személyes adat csak a GDPR rendelet 9. cikk (2) bekezdésében megadott valamely feltétel teljesülése esetén kezelhető.

7. A Hivatal a kezelt iratokról a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet) alapján nyilvántartást vezet (a továbbiakban: iratnyilvántartás).

8. A jogszabály alapján kötelezően vezetett iratnyilvántartás esetében az érintett tiltakozási joga, adatkezelés korlátozásához való joga nem áll fenn.

9. Az iratok kezelését a Hivatal a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, illetve az 5/2016. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasításának megfelelően végzi.

V. A személyes adatok címzettjei:

A Hivatal az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak (vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet).


VI. 
A személyes adatok tárolásának időtartama:

A Hivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli. A kötelező iratnyilvántartásban rögzített adatok, dokumentumok a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás 1. melléklete 1. függeléke szerinti irattári tervben meghatározott időtartamig (évekig) kerülnek megőrzésre, vagy meghatározott tárgykörök esetén az előírt időtartamot követően levéltári átadásra.


VII. 
Az érintettek jogai: 

 1. Hozzáférési jog:

Az érintettet megilleti az a jog, hogy a Hivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják,
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama,
 5. az érintettet megillető jogok,
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panaszhoz való jog,
 7. amennyiben a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta a Hivatal rendelkezésére, úgy az adatok forrásának megjelölése,
 8. az automatizált döntéshozatal ténye. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által ismételten kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel az érintett jogosult arra, hogy kérje – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését. 

 1. A törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 3. az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 

A törléshez való jog azonban csak a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt korlátozások mellett illeti meg az érintettet, így nem illeti meg abban az esetben, amikor a személyes adatok kezelésére a Hivatal részéről jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű vagy a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor. 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 4. az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő, vagy az érintett jogos indokai élveznek-e elsőbbséget.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Hivatal minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő – azaz a Hivatal – tájékoztatja a fenti címzettekről. 

 1. A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha a Hivatal a személyes adatait közérdekű vagy közhatalmi tevékenysége során, valamint ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeire figyelemmel kezeli. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ezen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmet, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Tárgyi jog kizárólag abban az esetben illeti meg az érintettet, ha a Hivatal a személyes adatokat hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli, és az adatkezelés automatizált módon történik, tehát jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásában a tárgyi jog nem érvényesül. 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Amennyiben az érintett személyes adatait a Hivatal hozzájárulás alapján kezeli, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. Visszavonás iránti kérelmet az érintett az adatot kezelő szervezeti egységhez vagy a tájékoztató II. illetve III. pontja szerinti elérhetőségre címezve tud előterjeszteni.
 

VIII. Eljárási szabályok:

 

 1. Amennyiben az érintett jelen tájékoztató VII. pontjában foglaltak szerinti kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál, úgy a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, valamint azok mellőzésének indokairól. 
 1. A tájékoztatást a Hivatal ingyenesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az érintett kérelme megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Hivatal az intézkedéssel kapcsolatos adminisztratív költségek összegének megfelelő díjat számíthat fel. 
 1. Figyelemmel arra, hogy a Hivatal megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok illetéktelen behatásoktól való védelme érdekében, amennyiben a személyes adataival kapcsolatos kérelmet kíván előterjeszteni, úgy azt a Hivatal kizárólag abban az esetben teljesíti, ha az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta. 
 1. Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését az érintett 
 1. szóban,
  1. személyesen, illetve
  2. telefonon, vagy
 2. írásban,
  1. elektronikus úton,
   • e-Papír útján (hiteles elektronikus dokumentumként ingyenesen nyújtott AVDH-szolgáltatással hitelesítve (a személyazonosság igazolása egyidejűleg hitelt érdemlően megtörténik): https://epapir.gov.hu -> Témacsoport: „Egyéb” -> Ügytípus: „Egyéb” -> Címzett: „Kistarcsai Polgármesteri Hivatal” -> Levél tárgya: „Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresés” -> Levél szövege: … <Levél szabadszöveges tartalma> -> Tovább a csatolmányokhoz: -> Hitelesítés -> Tovább a véglegesítéshez.
   • hivatali kapun,
   • e-mailen korlátozottan [Tekintettel arra, hogy nem minősül biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak, csak korlátozottan – tájékoztatási célú kapcsolattartásra – használható, és akkor is csak abban az esetben, ha a feladó e-mail címe az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásában (RNY) szerepel. Az érintett tudomásul veszi, hogy az e-mail útján küldött adatok a világhálón alapesetben képeslapként utaznak, tehát azok megismerhetőek.]
  2. postai úton

is előterjesztheti az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül, vagy a tájékoztató II. illetve III. pontja szerinti elérhetőségek bármelyikén.


IX. 
Jogorvoslat:

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410

Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

Tetejére