:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére - módosult határidő!

Módosult az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. március 20. 10 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani, illetve a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.

Pályázati felhívás

 Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 27/2022. (XII. 8.) rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

 1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 28-470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

 2. Az értékesítésre szánt vagyon:

Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2. tetőtér 13. szám alatti Oázis üzletházban található 1393/6/A/13 hrsz-ú, 29,25 m2 területű üzlet ingatlan

 3. Az értékesítés feltételei, a fizetés módja:

A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

 5. A pályázattal kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefonon: 06 28/470-711/113, 06 20 568-7001, e-mailben: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben

 6. A pályáztatási eljárás hivatalos nyelve:

magyar

 7. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat:

  • természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség
  • jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő
  • vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati szempontokat képeznek)

 8. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • jogi személy esetén átláthatósági nyilatkozat
  • jogi személy esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jog személy nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási vagy törlési eljárás alatt

 9. A pályázati eljárás tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások:

Az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett Pest Megyei Kormányhivatal ingyenes használati jogának törlése folyamatban van, az az adásvételi szerződés hatályba lépéséig törlésre kerül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

10. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

11. Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek szerint. A szerződés hatályba lépéséhez szükséges a Magyar Állam elővásárlási joga vonatkozásában tett nemleges nyilatkozata vagy a nyilatkozattételre nyitva álló 35 napos határidő eredménytelen eltelte.

 12. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a 1393/6/A/13 hrsz-ú ingatlanra”.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzata székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2023. március 16. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani, illetve a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.

13. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló eljárás, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2023. március 29-i ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal a döntést követő 7. munkanapon belül írásban értesíti a résztvevőket.

14. Egyéb információ:

  • Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.
  • Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
  • A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon és felületen jelenik meg.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése