:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati felhívás - Kistarcsa, 6092/5 hrsz.

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 32/2023. (XII. 7.) rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 27/2022. (XII. 8.) rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

1. a kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

2. az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa, belterület 6092/5 hrsz-ú, 2827 m2 területű a pályázati felhívás készítésekor „kivett vízmű és telephelyépület (1 épület)” rendeltetésmódú, várhatóan a pályázat eredményhirdetésének idejére „kivett telephely és gazdasági épület” rendeltetésmódú, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató építési övezetbe sorolt ingatlan. Az ingatlan a pályázati felhívás készítésének idején korlátozottan forgalomképes, értékesítésre kizárólag a rendeltetésmód váltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a vagyonrendelet – várhatóan 2024. év elejei – módosítását követően kerülhet sor.

3. az értékesítés feltételei, a fizetés módja:

A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

4. az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

5. A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézője: Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefon: 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

6. a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helye módja, ideje és költsége:

Részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban, a Hivatal ügyfélfogadási idejében Mészárosné dr. Papp Katalintól a fenti elérhetőségen, vagy elektronikusan igényelhető a katalin.meszarosne@kistarcsa.hu e-mail címen.

7. a versenyeztetési eljárás hivatalos nyelve: magyar

8. A versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás határideje és módja:

Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege bruttó 11 580 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni „Biztosíték 6092/5 hrsz”, továbbá a pályázó megnevezését.

A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a felek megállapodása szerint vagy a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a vételárba beszámít.

9. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat: 

  • természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség
  • jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő neve 

10. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat

11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

12. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

13. Amennyiben az ingatlan forgalomképessé minősítésére irányuló jogalkotás még folyamatban van az adásvételi előszerződés, a feltételek megléte esetén az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. A szerződés hatályba lépéséhez szükséges a Magyar Állam elővásárlási joga vonatkozásában tett nemleges nyilatkozata, illetve a nyilatkozattételre nyitva álló 35 napos határidő eredménytelen eltelte.

 14. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a Kistarcsa, 6092/5 hrsz.-ú ingatlanra”.

A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2024. március 11. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

15. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló versenyeztetés, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület tervezetten a 2024. március 27. napi ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

16. Egyéb információ:

Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése