:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati felhívás - bölcsődevezető

Kistarcsa Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

 a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023. október 1-től 2028. szeptember 30-ig szól

 A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/a.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az újonnan alapított intézmény szakmai dokumentumainak elkészítése, dolgozói létszám felvétele, a szakmai munka előkészítése és megszervezése, az intézmény berendezése. Az intézményben folyó munka irányítása és a jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

- Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/2. pontja vagy legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

- egészségügyi alkalmasság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Vezetői gyakorlat

 A pályázathoz csatolni kell:

1. Szakmai önéletrajz

2. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő elképzeléseket is tartalmazza, mely alapja lehet az új intézmény szakmai programjának.

3. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratokat vagy a közjegyző által hitelesített másolatát

4. 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazotti jogviszony megfelelés igazolásáról szóló erkölcsi bizonyítvány

5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy:

· a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

· a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

· megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

· pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, amennyiben igényli,

· a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

· a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. október 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31.

 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde nyújt a 28/470-711/120 telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előkészítő bizottság véleményezését követően Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja

 

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. június 5.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése