:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Elfogadták a város 2023-as költségvetését - Interjú Juhász István polgármesterrel

Több tényező kedvezőtlenül hatott a 2023. évi költségvetés tervezésére, mindezek ellenére a határidőt megelőzően, biztonságos működést garantáló és kiemelkedő fejlesztési kiadásokat lehetővé tevő költségvetési rendeletet alkotott meg a képviselő-testület. Mit tart a legfontosabbnak az energia-veszélyhelyzeti körülmények között megalkotott költségvetési rendelettel kapcsolatban?

Valóban – más településekhez hasonlóan- komoly aggodalommal kezdtük meg a 2023. évi költségvetés összeállítását, mivel már tavaly félévtől nyilvánvaló bizonytalansággal szembesültünk a 2023. évi lehetséges energiaárak alakulása kapcsán. Az elmúlt években jól működő előrelátás jellemezte az energiabeszerzéseinket, idő előtt lebonyolított beszerzéseink legalább két évre előre látható, garantáltan alacsony, fix összegű energiaárakat eredményeztek, kiszámítható tervezést tettek lehetővé. A mindenkori éves költségvetés tervezése több hónapos munkafolyamat, mely a 2023. év tekintetében a 2022. év I. félévétől egy folyamatos újratervezést igényelt, az aktuális energia árak alakulása függvényében. Ez volt a legnehezebb feladat az idei költségvetés összeállításában.

Tervezési nehézség volt, hogy az elnyert beruházási támogatások felhasználása a korábbi éveknél nagyobb bizonytalanságot hordoz abból a szempontból, hogy az építőanyagárak és munkadíjak emelkedése minden bizonnyal komoly kihívás elé állít minket a beszerzések folyamatában, ennek kiküszöbölésére célzott tartalékképzést jelölt meg a testület.

Tartalékaink nélkül nehezen tudnánk majd a 2024. évben szükséges energiaköltségek fedezetét előteremteni, erre is gondolnunk kell, hiszen akkor már a jelenleginél kedvezőtlenebb földgáz és villamosenergia-díjak mellett kell a költségvetési egyensúlyt megteremteni.

Fontos célom, célunk volt, hogy megtartsuk az intézményhálózatban már bevezetett adható juttatásokat, cafetéria rendszert, pedagógusok és szociális ágazatban dolgozók esetében illetménykiegészítést, ill. a köztisztviselőknél a teljesítményértékelés eszközét a béreltérítésre. Minőségi munkaerő nélkül ugyanis az infrastrukturális fejlesztések önmagukban nem elégségesek.

A jelenlegi kedvezőtlen kamatkörnyezetben is sikerült megteremtenünk a meglévő hitelszerződéseinkből eredő tőke- és kamatkötelezettségek fedezetét. Utóbbi érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötésével igyekszünk a megnövekedett kamatkiadásokat ellentételezni, amely nagyon gondos likviditásmenedzsmentet kíván.

Jó érzéssel tölt el, hogy a költségvetés elfogadására ebben az évben idő előtt, már február 8-án, a testület majdnem teljes egyetértése mellett (1 tartózkodással) került sor.

A költségvetési főösszeg nagyarányú növekedése minek köszönhető?

Az idei költségvetés valóban jelentős főösszegű, 3 738 339 ezer Ft, mely az előző évi eredeti költségvetésünkhöz mérten 54 %-kal nőtt és szerencsére ez a növekedés egyértelműen a fejlesztési célú pályázataink sikereinek köszönhető. Hatékony, professzionális projektelőkészítés és -menedzsment eredményeként maximálisan ki tudtunk használni az ún. TOP-Plusz fejlesztési forrásokat. Idén több mint 600 millió Ft összegű fejlesztési támogatás érkezik a költségvetésbe, és rendelkezésre áll a tavaly már kiutalt és még fel nem használt támogatások összege is, ezek nagyságrendje további legalább 650 millió. Büszke vagyok arra, hogy valamennyi kötelező feladatunk esetében képesek leszünk idén komoly beruházásokat megvalósítani.

Mekkora összeget tud a város költségvetése megtakarítani az energetikai veszélyhelyzeti intézkedési tervben rögzített kiadáscsökkentési lehetőségek végrehajtásával?

A képviselő-testület még tavaly októberben, a 189/2022. (X. 26.) számú határozat szerint jóváhagyott energetikai veszélyhelyzeti intézkedési tervben előírta azokat az energiamegtakarítást garantáló szabályokat, melyek meghozták a várt eredményeket. Az intézményeknél előírt hőfokprotokoll betartásával, az egyes helyszíneken kiépített hűtő-fűtő berendezésekkel, a polgármesteri hivatalnál bevezetett heti távmunkával elért megtakarítás, tavaly november közepétől 2023. február végéig már 8,5 millió Ft megtakarítást eredményezett. A megtakarítás 25%-a a polgármesteri hivatalnál bevezetett hőfokszabályoknak és távmunkának köszönhető, mintegy 40%-ban pedig a Csigaház és a Sportközpont energiafelhasználása csökkenésének. A képviselő-testület tehát e tekintetben is jól időzített, és kimutathatóan hatékony döntést hozott az energiakiadások csökkentése érdekében.

Az energiaárak emelkedése nagy mértékben terheli a 2023. évi költségvetést. A kormány által megítélt 25 millió forintos kompenzáció elegendő-e az idei energia-többletköltségekre?

A központi költségvetésből megítélt 25 millió Ft természetesen nem fedezi a teljes energia -többletköltségeink fedezetét, nagyságrendileg ennek kétszerese a valós. A Kistarcsának megítélt kompenzációt nyilvánvalóan a település adóerő képességét figyelembe véve határozták meg, szerencsére e tekintetben nagyságrendi elmozdulást mutatnak a bevételeink. Az egy főre jutó adóerő képességünk 2023. évben 22%-kal nőtt, 2023-ban már 690 millió Ft összegben tervezünk iparűzési adóból bevételt. Ez nagyon fontos adat a középtávú költségvetési lehetőségeinkre nézve, ezért a Kistarcsának megállapított alacsonyabb idei „energia -többletköltség kompenzáció” valójában kedvező adat, hiszen ez azt jelenti, hogy a település elhelyezkedése, az ide települt adózók teljesítőképessége kellő garancia lehet a város további lendületes fejlődéséhez.

Büszke vagyok a jól működő intézményi ellátórendszereinkre. Az itt élő családok minőségi óvodai, bölcsődei ellátásban részesülhetnek, a szociális ellátási rendszerünk kiszolgálja a helyi igényeket. Lehetőséget ad a költségvetés a helyi civil szervezetek megszokott nagyságrendű támogatására is, sok sport és kulturális szervezettel hosszú évek óta példaértékűen jó együttműködést alakított ki a testület. A képviselő-testület által létrehozott két gazdasági társaságunk finanszírozása idén is garantálja a városüzemeltetési feladatok folyamatos, kielégítő ellátását, valamint a kulturális és sportfeladatok megszervezését. Kevés hasonló lakosságszámú település mondhatja el, hogy energia-veszélyhelyzeti környezetben is képes fenntartani helyi uszodát, sportközpontot, valamint, hogy regionális szinten is kiemelkedő színvonalú városi rendezvényeket képes megrendezni. Meggyőződésem, hogy mindezek elengedhetetlenek a jó minőségű kisvárosi élethez.

Az elmúlt években is tudatosan érvényesült a költségvetésben a kellő tartalékképzés, ebben az évben sikerült-e megnyugtató tartalékot képezni?

Arra törekedünk minden évben, hogy a költségvetés évközi bizonytalanságainak ellensúlyozására, az év közben felmerülő igények kielégítésére kellő tartalékkal vágjunk bele. Ez a tartalék a költségvetés főösszegének viszonylatában nem igazán magas, azonban annak köszönhetően, hogy a költségvetés összeállítása folyamatában igen szigorúan és fegyelmezetten számolunk, és ezt várjuk el a végrehajtás során az intézményvezetőktől, gazdasági társaságok vezetőitől, így kijelenthetem, hogy tartalékaink biztosítják az év elején nem várt többletkiadások finanszírozását. Idén kiemelt szempont volt, hogy az elnyert pályázatok maximális kihasználásának ne szabhasson gátat esetleges többletönerő rendelkezésre állása. A beruházások megvalósulásának tartalékkerete idén majd 50 millió Ft, míg az általános tartalék összege 35 millió Ft összegű, ez működési kiadásaink 1,5%-a.

A 2023. évi felújítások és beruházások tervezett összege a tavalyi eredeti összegnek több mint duplájára nőtt. Ezt hogy sikerült elérni?

Az elmúlt 10 év viszonylatában 2023. évben a legmagasabb a fejlesztésre fordítható költségvetési forrásaink nagyságrendje, ami a jelen gazdasági és háborús veszélyhelyzeti és energia-válsághelyzeti környezetben kiemelkedő teljesítménynek számít. A fejlesztési kiadások mértéke a teljes összevont költségvetés 32%-át teszik ki, összegszerűen 1 217 719 ezer Ft. Ahogyan már említettem nagyon pozitív tény, hogy szinte valamennyi kötelező feladatunk vonatkozásában, nem csupán a mindennapi működést tudjuk biztosítani, hanem jelentős fejlesztéseket is. Polgármesterként mindig az a cél lebeg a szemem előtt, hogy valamennyi választópolgár tapasztalhassa meg közvetlen környezetében ezt a fejlődést. Amennyiben idén a tervezett beruházásaink elkészülnek, úgy gondolom Kistarcsa településfejlesztési feladatait tekintve egy fontos mérföldkőhöz érünk. Tovább épülő kerékpárút, további csoportszobákkal bővített bölcsőde, teveink szerint bővül és korszerűsödik az Egészségház, energiahatékony fejlesztések valósulnak meg önkormányzati beruházásban a Simándy József Általános Iskolát érintően, a nagy forgalmú Eperjesi úton útfelújítást, parkoló építést és kerékpársáv kialakítást tervezünk. Öt évvel ezelőtt ilyen nagyságrendű fejlesztések legfeljebb vágyálomként voltak jelen a költségvetés megalkotásakor, most 2023-ban pedig realizálódni látszanak.

Megteremtettük a lehetőségét idén is az elégséges közvilágítást érintő bővítéseknek, tervezünk martaszfaltos útfelújításokat, lakossági forrásbevonással, igyekszünk orvosolni néhány közlekedést érintő igényt (sebességcsökkentők kiépítése), járdafejlesztést, gondoskodunk a megvalósítást szolgáló terveink korszerűsítéséről. A polgármesteri hivatal szomszédságában lévő, volt rendőrőrs épületének külső homlokzati hőszigetelését már elkezdte a kivitelező, és szerencsére még sorolhatnám a további kisebb beruházásainkat.

Polgár

 

Az interjú a Kistarcsai Híradó 2023. 03. számában jelent meg:
https://www.kistarcsa.hu/cikk/kistarcsai_hirado_-_2023._evfolyam

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése