:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

A biztonságos gazdálkodásban és fejlődésben HISZÜNK

Évindító beszélgetés Juhász István polgármesterrel

Juhász István Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar politológia szakán szer­zett diplomát. Politikával 16 éves kora óta foglalkozik, 19 éves korá­ban lépett be a FIDESZ-be. A helyi FIDELITAS egyik alapítója. 2008 óta a képviselő-testület tagja, a 6. számú, majd a 8. számú válasz­tókörzet képviselője, 2009-től 2019-ig a város alpolgármestere. A 2019-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként meg­győző fölénnyel nyerte el Kistarcsa lakosságának bizalmát, és kezd­te el polgármesteri tevékenységét. 2019. november 20-án az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (Zöld Híd Társulás) el­nökévé választották. Az évindító interjúban elsősorban 2023-ra te­kintünk vissza, de kitérünk a 2024-es költségvetésre és a június 9-én megtartandó önkormányzati és európai parlamenti választásokra is. 

Az energiaárak emelkedése nagy mértékben megterhel­te az előző évi költségvetést. Ennek ellenére nem volt semmi ko­molyabb fennakadás az intézmények és a város működésében. Milyen te­rületen tudtak takarékoskodni?

– Az elmúlt években, ciklusok­ban számos energetikai beruházás történt Kistarcsán. Az önkormány­zati épületeket leszigeteltük, nyílás­zárókat cseréltünk, fűtési rendsze­reket korszerűsítettünk, valamint a megújuló energiafelhasználás terü­letén is sokat léptünk előre. Továb­bá évek óta részt veszünk csoportos energia beszerzésekben, amikkel ala­csonyabb és évekig garantált árakkal tudtunk kalkulálni a sima piachoz ké­pest. Ezeknek köszönhetően lényege­sen jobb helyzetből indultunk, mint más települések. Nagy segítség volt a kormányzat részéről nyújtott több­lettámogatás is, amit az önkormány­zatok kaptak a többletkiadások eny­hítésére. Természetesen igyekeztünk további fogyasztáscsökkentő lépése­ket is tenni, mint például a hivatal­ban a téli időszakban a pénteki home office bevezetése, de összességében én úgy gondolom komolyabb áldo­zatok nélkül sikerült átvészelni ezt az időszakot

– A lakosság többnyire a közel­múlt beruházásaira emlékszik vissza a legjobban. A nehézségek ellenére Kistarcsán 2023-ban is több kisebb-nagyobb beruházás is megvalósult. Melyik beruházásokat emelné ki?

– Egyik nagy beruházásunk a nem­régen elkészült bölcsőde bővítése volt. Kettő új csoportszobát, hozzájuk tar­tozó gyermeköltözőt, gyermekmosdót, játéktárolót, játszóudvart és fedett te­raszt kapott az intézmény. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére is nyer­tünk támogatást, melynek keretében udvari és beltéri játékokkal, napkol­lektoros rendszerrel és árnyékolókkal gazdagodott az intézmény, valamint faültetésre is sor került.

Végre átadásra került a felújított Ci­vil-ház. Itt rajtunk kívülálló okokból húzódott el a Pest Vármegyei Önkor­mányzat által lebonyolított beruházás lezárása, de ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy ezt az önkor­mányzati ingatlant is sikerült felújítani.

Az óvodáinkról sem feledkez­tünk meg természetesen. A Geszte­nyés Óvodában megvalósult a rég­óta várt teraszfelújítás. Összesen 190 négyzetméteren kapott új burkolatot az intézmény víz- és hőszigeteléssel, csapadékvíz-elvezetéssel. 233 darab régi lámpatestet cseréltünk le korsze­rű LED lámpatestekre. A katolikus óvoda előtt pedig csapadékvíz-elve­zető rendszer kiépítése valósult meg az egyház támogatásával.

Igyekszünk folyamatosan fejlesz­teni a közterületeinket is. Számos ki­sebb-nagyobb beruházással próbáljuk kényelmesebbé tenni a lakosok min­dennapjait. Ilyen beruházás volt példá­ul a temető bejárójának az újjáépítése is, mivel a korábbi felület már rend­kívül balesetveszélyes volt. Közvilá­gítással láttuk el a központi aluljárót, számos fekvőrendőrt építtettünk a város több pontján, felújítottuk a ka­tolikus templom melletti vízelvezető rendszert, kitakarítottuk a Kápolna és Kölcsey utca közötti patak menti területet. A Balczó utcában víznyelőt építettünk be, árkot burkoltunk a Tu­lipán közben, a Simándy utcában, a Grassalkovich utca mélypontján és a Déryné utcában, előbbiben szikkasz­tó kutat telepítettünk. Ivókutat kapott a Zsálya utcai kondipark, ingyenes elektromos hulladék gyűjtést szer­veztünk, valamint szúnyogirtásra is sor került két alkalommal. Igyekszünk minél többet foglalkozni minden év­ben a földutak karbantartásával is.

Több beruházás is közös munkával valósult meg idén. Sikerült a LAVET Kft. támogatásával elbontatni a tábor régi parancsnoki épületét, aminek a helyére közparkot akarunk építeni. A régi rendőrség helyén elkészült a KÉK ház, mely különböző művé­szeti ágaknak ad otthont a Villám­tánc SE üzemeltetésében. Szintén a LAVET Kft. támogatásával valósult meg a Deák Ferenc utcai 14 férőhe­lyes parkoló építése is.

– A fenntartható fejlődés szempont­jából nagyon fontosak a pályáza­tokból megszerezhető pénzforrások. Az uniós pénzek egy része ebben az évben megérkezhetnek az ország­ba. Gondolom készülnek erre, és próbálnak előre tervezve pályáz­ni. Mire van esélye, és mire lenne a legnagyobb szüksége Kistarcsának?

– Egyértelműen az egyik legfontosabb cél a meglévő bel­területi földutak aszfaltozása, a régi, foszló aszfaltos utak felújítása Valamint ne felejtsük el az új általános iskola építését, amely tavaly várólistára ke­rült a tervezési szakaszban. Az ivó­víz és szennyvíz rendszerünk felújí­tása is esedékes lenne már.

– Egyre jobb kapcsolatok alakulnak ki a Kistarcsán lévő vállalkozások és az önkormányzat között. Ebből mit profitál a város?

– Nem csak a vállalkozásokkal, hanem a különböző egyesületekkel és alapítványokkal is rendkívül jó és aktív az önkormányzat kapcsolata. A beruházásoknál már felsoroltam pár példát arra, hogy milyen eredmények születhetnek a különböző együtt­működésekből, de ne felejtsük el, hogy a vállalkozások által befizetett ipar­űzési adó nélkül nem tudnánk ilyen stabil gazdálkodást felmutatni. Vala­mint fontos megemlíteni, hogy ha a kistarcsai vállalkozások nem teljesíte­nének évről évre egyre jobban, akkor nem tudtuk volna megúszni az ingat­lanadó vagy a kommunális adó be­vezetését. Az általuk befizetett adók­nak köszönhetően a gazdálkodásunk a lakosság extra megadóztatása nél­kül is stabil, amely úgy gondolom na­gyon nagy szó manapság!

– Az elmúlt években Kistarcsán is megnövekedett a bűnelköveté­sek száma. A közbiztonság javítása kulcskérdéssé változott 2023-ban. Ennek érdekében az önkormány­zat közbiztonsági és bűnmegelőzé­si programot dolgozott ki a város­ban. Ennek köszönhetően látszik-e valamiféle javulás, előrelépés Kis­tarcsán?

– Itt mindenképp óvatosan fogal­maznék, hiszen nem akarom azt a lát­szatot kelteni, hogy már minden rend­ben lenne, de az eredmények mellett sem szabad szó nélkül elmenni. A rendőrség, a polgárőrség és a közte­rület-felügyelet, valamint az önkor­mányzat összefogásának köszönhető­en sikerült egy nagyon összehangolt közbiztonsági rendszert kialakítani. A különböző esetek felderítésének ideje a töredékére csökkent a korábbi idő­szakokhoz képest, valamint a bizonyí­tási eljárások is sokkal hatékonyabbak lettek. Az összefogáson túl a koráb­ban már többször felsorolt intézkedé­sek és önkormányzati fejlesztések is segítettek ebben véleményem szerint. Ugyanakkor látjuk, hogy a nagyobb multik területére, valamint a MÁV-HÉV állomásaira szorultak nagy­részt vissza a nem kívánatos elemek. Igyekszünk a folyamatos igazoltatá­sukkal elvenni a kéregetők, zaklatók kedvét attól, hogy Kistarcsán tartóz­kodjanak, tevékenykedjenek, de fon­tos megemlíteni, hogy ezeken a terü­leteken nem mi vagyunk elsősorban az illetékesek. Nem egyszer hívtam már fel mind a MÁV-HÉV, mind pedig a multik figyelmét arra, hogy a saját te­rületükön oldják meg az utazó és ve­vőközönség biztonságának garantá­lását. A MÁV-HÉV részéről látszik némi szándék, de úgy gondolom a kívánt intézkedéseknek még csak a töredé­ke valósult meg, a multik részéről pe­dig semmi hajlandóságot nem látok például a magántulajdonú parkolóik élőerős őrzésének biztosítására. Az önkormányzat jogi eszközei és erő­forrásai korlátozottak, de igyekszünk mindent megtenni továbbra is a hely­zet további javítása érdekében.

– Kistarcsa Város Önkormányzata év végén az internetről értesült ar­ról, hogy a KER-HU Kft. lerakójának közelében – Mogyoród külterületére – egy komposztáló telepet terveznek megvalósítani. A képviselő-testület aggályát fejezte ki a beruházással kapcsolatban, valamint polgármes­ter úr jelezte, hogy aláírásgyűjtéssel és akár tüntetések szervezésével ad­nak nyomatékot véleményüknek. Az ügyben történt-e előrelépés?

– Egyelőre semmilyen reakció nem érkezett az illetékes hatóságok­tól, de azt meg tudom ígérni, hogy amennyiben nem Kistarcsának ked­vező döntés születik, úgy, ha kell, a falig is el fogunk menni, vagy azon túl. Elég volt abból, hogy a környe­ző települések a városunk, és annak lakóinak kárára terjeszkednek, jut­nak extra bevételhez. Így is folya­matosan téma a különböző szagha­tások kérdése, azok mérséklése az érintett vállalkozásokkal. Köszön­jük szépen, de sem a szagot, sem a forgalmat nem kérjük Mogyoródtól.

– A nagy városi rendezvényeknek kö­szönhetően Kistarcsa, Pest vármegye egyik legjelentősebb gasztrofesztivál központja lett. A Mindenki karácso­nyán először szervezték meg a „Kis-harcsa halászléfőző versenyt”. Ter­veznek-e újabb fesztiválokat vagy a meglévők kibővítését?

– A „Kis-Harcsa Fesztivál” egy nagy tervem volt már régóta. Bízom benne, hogy a Kakasfőző Fesztiválhoz hasonlóan ez a rendezvény is megma­rad hosszútávon. Jelenleg nem tervez­zük a rendezvények további bővítését, mivel az árak ezen a területen is rend­kívül megnőttek. A cél egyelőre a ko­rábban megszokott színvonal megőrzé­se, plusz támogatási források keresése, reklámbevételek növelése, költség­csökkentő megoldások kidolgozása. A cél, hogy minél több ingyenes, mi­nőségi rendezvényt tudjunk biztosí­tani a kistarcsai lakosoknak.

– Egy évindító beszélgetésben sem le­het megkerülni a júniusban megren­dezendő önkormányzati és európai parlamenti választásokat. Polgár­mester úr hogyan látja, Kistarcsán a választások milyen hatással lehet­nek a város életére, esetleg gondol­nak-e arra, hogy az év második fe­lére egy új költségvetést készítsenek azért, hogy a város fejlődését szin­ten tartsák?

– Minden nyáron átdolgozzuk a költségvetést, hiszen év elején min­dig vékonyabban fog a tollunk, aztán az év második felében látjuk, hogy a tervezett bevételek és kiadások ho­gyan teljesültek. Ilyenkor már bátrab­ban lehet extra vállalásokat tenni. Szó­val ez nem a választással függ össze, ez már egy régi bevált recept nálunk. Számos, már elnyert pályázattal ren­delkezünk, szóval a fejlődés idén is garantált.

Nem készülünk, ahogy eddig sem készültünk úgynevezett „választási költségvetéssel”, ahogy a korábbi vá­lasztások előtt sem tettük. A csapa­tommal mi a folyamatos, határozott, de biztonságos gazdálkodásban és fejlődésben hiszünk, és a jövőben is ezt fogjuk képviselni.

 

Polgár Gyula
Kistarcsai Híradó 2024. év 1. szám

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése